دانلود با موضوع : پاورپوینت , زیست دهم تجربی , فصل دوم , گفتار سوم , (جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش ) – عمومی و آزاد

عنوان: پاورپوینت زیست دهم تجربی فصل دوم گفتار سوم (جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش )

دسته بندی: عمومی و آزاد

نشان شده با : پاورپوینت , زیست دهم تجربی , فصل دوم , گفتار سوم , (جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش )

برای دانلود در کادر آبی رنگ کلیک نمایید و پس از انتقال به صفحه خرید اقدام به واریز وجه فایل نمایید.

 

دانلود با موضوع : پاورپوینت , زیست دهم تجربی , فصل چهارم , گفتار سوم , ( خون ) – عمومی و آزاد

عنوان: پاورپوینت زیست دهم تجربی فصل چهارم گفتار سوم ( خون )

دسته بندی: عمومی و آزاد

نشان شده با : پاورپوینت , زیست دهم تجربی , فصل چهارم , گفتار سوم , ( خون )


پاورپوینتی زیبا و جذاب در ۲۴ اسلاید قابل  ویرایش و کامل …

برای دانلود در کادر آبی رنگ کلیک نمایید و پس از انتقال به صفحه خرید اقدام به واریز وجه فایل نمایید.

 

دانلود با موضوع : پاورپوینت , زیست دهم تجربی , فصل پنجم , گفتار سوم , ( تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران ) – عمومی و آزاد

عنوان: پاورپوینت زیست دهم تجربی فصل پنجم گفتار سوم ( تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران )

دسته بندی: عمومی و آزاد

نشان شده با : پاورپوینت , زیست دهم تجربی , فصل پنجم , گفتار سوم , ( تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران )

برای دانلود در کادر آبی رنگ کلیک نمایید و پس از انتقال به صفحه خرید اقدام به واریز وجه فایل نمایید.

 

دانلود با موضوع : پاورپوینت , زیست دهم تجربی , فصل ششم , گفتار سوم , ( ساختار گیاهان ) – عمومی و آزاد

عنوان: پاورپوینت زیست دهم تجربی فصل ششم گفتار سوم ( ساختار گیاهان )

دسته بندی: عمومی و آزاد

نشان شده با : پاورپوینت , زیست دهم تجربی , فصل ششم , گفتار سوم , ( ساختار گیاهان )


پاورپوینتی زیبا و جذاب در ۱۷ اسلاید قابل ویرایش و کامل …

برای دانلود در کادر آبی رنگ کلیک نمایید و پس از انتقال به صفحه خرید اقدام به واریز وجه فایل نمایید.

 

دانلود با موضوع : پاورپوینت , زیست دهم تجربی , فصل هفتم , گفتار سوم , ( انتقال مواد در گیاهان ) – عمومی و آزاد

عنوان: پاورپوینت زیست دهم تجربی فصل هفتم گفتار سوم ( انتقال مواد در گیاهان )

دسته بندی: عمومی و آزاد

نشان شده با : پاورپوینت , زیست دهم تجربی , فصل هفتم , گفتار سوم , ( انتقال مواد در گیاهان )


پاورپوینتی زیبا و جذاب در ۳۴ اسلاید قابل ویرایش و کامل …

برای دانلود در کادر آبی رنگ کلیک نمایید و پس از انتقال به صفحه خرید اقدام به واریز وجه فایل نمایید.

 

دانلود با موضوع : پاورپوینت , زیست شناسی دهم تجربی , فصل یکم , گفتار سوم , (زیست شناسی در خدمت انسان ) – عمومی و آزاد

عنوان: پاورپوینت زیست شناسی دهم تجربی فصل یکم گفتار سوم (زیست شناسی در خدمت انسان )

دسته بندی: عمومی و آزاد

نشان شده با : پاورپوینت , زیست شناسی دهم تجربی , فصل یکم , گفتار سوم , (زیست شناسی در خدمت انسان )

برای دانلود در کادر آبی رنگ کلیک نمایید و پس از انتقال به صفحه خرید اقدام به واریز وجه فایل نمایید.

 

دانلود با موضوع : پاورپوینت , زیست شناسی دهم تجربی , فصل دوم , گفتار سوم , (جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش ) – عمومی و آزاد

عنوان: پاورپوینت زیست شناسی دهم تجربی فصل دوم گفتار سوم (جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش )

دسته بندی: عمومی و آزاد

نشان شده با : پاورپوینت , زیست شناسی دهم تجربی , فصل دوم , گفتار سوم , (جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش )

برای دانلود در کادر آبی رنگ کلیک نمایید و پس از انتقال به صفحه خرید اقدام به واریز وجه فایل نمایید.

 

دانلود با موضوع : پاورپوینت , زیست شناسی دهم تجربی , فصل سوم , گفتار سوم , ( تنوع تبادلات گازی ) – عمومی و آزاد

عنوان: پاورپوینت زیست شناسی دهم تجربی فصل سوم گفتار سوم ( تنوع تبادلات گازی )

دسته بندی: عمومی و آزاد

نشان شده با : پاورپوینت , زیست شناسی دهم تجربی , فصل سوم , گفتار سوم , ( تنوع تبادلات گازی )


پاورپوینتی زیبا و جذاب در ۱۲ اسلاید قابل ویرایش و کامل …

برای دانلود در کادر آبی رنگ کلیک نمایید و پس از انتقال به صفحه خرید اقدام به واریز وجه فایل نمایید.

 

دانلود با موضوع : پاورپوینت , زیست شناسی دهم تجربی , فصل چهارم , گفتار سوم , ( خون ) – عمومی و آزاد

عنوان: پاورپوینت زیست شناسی دهم تجربی فصل چهارم گفتار سوم ( خون )

دسته بندی: عمومی و آزاد

نشان شده با : پاورپوینت , زیست شناسی دهم تجربی , فصل چهارم , گفتار سوم , ( خون )


پاورپوینتی زیبا و جذاب در ۲۴ اسلاید قابل ویرایش و کامل …

برای دانلود در کادر آبی رنگ کلیک نمایید و پس از انتقال به صفحه خرید اقدام به واریز وجه فایل نمایید.

 

دانلود با موضوع : پاورپوینت , زیست شناسی دهم تجربی , فصل هفتم , گفتار سوم , ( انتقال مواد در گیاهان ) – عمومی و آزاد

عنوان: پاورپوینت زیست شناسی دهم تجربی فصل هفتم گفتار سوم ( انتقال مواد در گیاهان )

دسته بندی: عمومی و آزاد

نشان شده با : پاورپوینت , زیست شناسی دهم تجربی , فصل هفتم , گفتار سوم , ( انتقال مواد در گیاهان )

برای دانلود در کادر آبی رنگ کلیک نمایید و پس از انتقال به صفحه خرید اقدام به واریز وجه فایل نمایید.