دانلود با موضوع : پاورپوینت , زیست شناسی دهم تجربی , فصل یکم , گفتار یکم , (زیست شناسی چیست) – عمومی و آزاد

عنوان: پاورپوینت زیست شناسی دهم تجربی فصل یکم گفتار یکم (زیست شناسی چیست)

دسته بندی: عمومی و آزاد

نشان شده با : پاورپوینت , زیست شناسی دهم تجربی , فصل یکم , گفتار یکم , (زیست شناسی چیست)


پاورپوینتی زیبا و جذاب در ۲۷ اسلاید قابل ویرایش و کامل …

برای دانلود در کادر آبی رنگ کلیک نمایید و پس از انتقال به صفحه خرید اقدام به واریز وجه فایل نمایید.

 

دانلود با موضوع : پاورپوینت , زیست شناسی دهم تجربی , فصل یکم , گفتار دوم , (زیست شناسی نوین ) – عمومی و آزاد

عنوان: پاورپوینت زیست شناسی دهم تجربی فصل یکم گفتار دوم (زیست شناسی نوین )

دسته بندی: عمومی و آزاد

نشان شده با : پاورپوینت , زیست شناسی دهم تجربی , فصل یکم , گفتار دوم , (زیست شناسی نوین )


پاورپوینتی زیبا و جذاب در ۱۶ اسلاید قابل ویرایش و کامل …

برای دانلود در کادر آبی رنگ کلیک نمایید و پس از انتقال به صفحه خرید اقدام به واریز وجه فایل نمایید.

 

دانلود با موضوع : پاورپوینت , زیست شناسی دهم تجربی , فصل یکم , گفتار سوم , (زیست شناسی در خدمت انسان ) – عمومی و آزاد

عنوان: پاورپوینت زیست شناسی دهم تجربی فصل یکم گفتار سوم (زیست شناسی در خدمت انسان )

دسته بندی: عمومی و آزاد

نشان شده با : پاورپوینت , زیست شناسی دهم تجربی , فصل یکم , گفتار سوم , (زیست شناسی در خدمت انسان )

برای دانلود در کادر آبی رنگ کلیک نمایید و پس از انتقال به صفحه خرید اقدام به واریز وجه فایل نمایید.

 

دانلود با موضوع : پاورپوینت , زیست شناسی دهم تجربی , فصل دوم , گفتار یکم , (یاخته و بافت جانوری ) – عمومی و آزاد

عنوان: پاورپوینت زیست شناسی دهم تجربی فصل دوم گفتار یکم (یاخته و بافت جانوری )

دسته بندی: عمومی و آزاد

نشان شده با : پاورپوینت , زیست شناسی دهم تجربی , فصل دوم , گفتار یکم , (یاخته و بافت جانوری )


پاورپوینتی زیبا و جذاب در ۲۹ اسلاید قابل ویرایش و کامل …

برای دانلود در کادر آبی رنگ کلیک نمایید و پس از انتقال به صفحه خرید اقدام به واریز وجه فایل نمایید.

 

دانلود با موضوع : پاورپوینت , زیست شناسی دهم تجربی , فصل دوم , گفتار دوم , (ساختار و عملکرد لوله گوارش ) – عمومی و آزاد

عنوان: پاورپوینت زیست شناسی دهم تجربی فصل دوم گفتار دوم (ساختار و عملکرد لوله گوارش )

دسته بندی: عمومی و آزاد

نشان شده با : پاورپوینت , زیست شناسی دهم تجربی , فصل دوم , گفتار دوم , (ساختار و عملکرد لوله گوارش )

برای دانلود در کادر آبی رنگ کلیک نمایید و پس از انتقال به صفحه خرید اقدام به واریز وجه فایل نمایید.

 

دانلود با موضوع : پاورپوینت , زیست شناسی دهم تجربی , فصل دوم , گفتار سوم , (جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش ) – عمومی و آزاد

عنوان: پاورپوینت زیست شناسی دهم تجربی فصل دوم گفتار سوم (جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش )

دسته بندی: عمومی و آزاد

نشان شده با : پاورپوینت , زیست شناسی دهم تجربی , فصل دوم , گفتار سوم , (جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش )

برای دانلود در کادر آبی رنگ کلیک نمایید و پس از انتقال به صفحه خرید اقدام به واریز وجه فایل نمایید.

 

دانلود با موضوع : پاورپوینت , زیست شناسی دهم تجربی , فصل دوم , گفتارچهارم , (تنوع گوارش در جانداران ) – عمومی و آزاد

عنوان: پاورپوینت زیست شناسی دهم تجربی فصل دوم گفتارچهارم (تنوع گوارش در جانداران )

دسته بندی: عمومی و آزاد

نشان شده با : پاورپوینت , زیست شناسی دهم تجربی , فصل دوم , گفتارچهارم , (تنوع گوارش در جانداران )

برای دانلود در کادر آبی رنگ کلیک نمایید و پس از انتقال به صفحه خرید اقدام به واریز وجه فایل نمایید.

 

دانلود با موضوع : پاورپوینت , زیست شناسی دهم تجربی , فصل سوم , گفتاریکم , (سازوکار دستگاه تنفس در انسان ) – عمومی و آزاد

عنوان: پاورپوینت زیست شناسی دهم تجربی فصل سوم گفتاریکم (سازوکار دستگاه تنفس در انسان )

دسته بندی: عمومی و آزاد

نشان شده با : پاورپوینت , زیست شناسی دهم تجربی , فصل سوم , گفتاریکم , (سازوکار دستگاه تنفس در انسان )

برای دانلود در کادر آبی رنگ کلیک نمایید و پس از انتقال به صفحه خرید اقدام به واریز وجه فایل نمایید.

 

دانلود با موضوع : پاورپوینت , زیست شناسی دهم تجربی , فصل سوم , گفتاردوم , (تهویه ششی ) – عمومی و آزاد

عنوان: پاورپوینت زیست شناسی دهم تجربی فصل سوم گفتاردوم (تهویه ششی )

دسته بندی: عمومی و آزاد

نشان شده با : پاورپوینت , زیست شناسی دهم تجربی , فصل سوم , گفتاردوم , (تهویه ششی )


پاورپوینتی زیبا و جذاب در ۳۱ اسلاید قابل ویرایش و کامل …

برای دانلود در کادر آبی رنگ کلیک نمایید و پس از انتقال به صفحه خرید اقدام به واریز وجه فایل نمایید.

 

دانلود با موضوع : پاورپوینت , زیست شناسی دهم تجربی , فصل سوم , گفتار سوم , ( تنوع تبادلات گازی ) – عمومی و آزاد

عنوان: پاورپوینت زیست شناسی دهم تجربی فصل سوم گفتار سوم ( تنوع تبادلات گازی )

دسته بندی: عمومی و آزاد

نشان شده با : پاورپوینت , زیست شناسی دهم تجربی , فصل سوم , گفتار سوم , ( تنوع تبادلات گازی )


پاورپوینتی زیبا و جذاب در ۱۲ اسلاید قابل ویرایش و کامل …

برای دانلود در کادر آبی رنگ کلیک نمایید و پس از انتقال به صفحه خرید اقدام به واریز وجه فایل نمایید.