دانلود با موضوع : پاورپوینت , زیست دهم تجربی , فصل دوم , گفتار سوم , (جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش ) – عمومی و آزاد

عنوان: پاورپوینت زیست دهم تجربی فصل دوم گفتار سوم (جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش )

دسته بندی: عمومی و آزاد

نشان شده با : پاورپوینت , زیست دهم تجربی , فصل دوم , گفتار سوم , (جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش )

برای دانلود در کادر آبی رنگ کلیک نمایید و پس از انتقال به صفحه خرید اقدام به واریز وجه فایل نمایید.

 

دانلود با موضوع : پاورپوینت , زیست دهم تجربی , فصل دوم , گفتارچهارم , (تنوع گوارش در جانداران ) – عمومی و آزاد

عنوان: پاورپوینت زیست دهم تجربی فصل دوم گفتارچهارم (تنوع گوارش در جانداران )

دسته بندی: عمومی و آزاد

نشان شده با : پاورپوینت , زیست دهم تجربی , فصل دوم , گفتارچهارم , (تنوع گوارش در جانداران )


پاورپوینتی زیبا و جذاب در ۱۵ اسلاید قابل ویرایش و کامل …

برای دانلود در کادر آبی رنگ کلیک نمایید و پس از انتقال به صفحه خرید اقدام به واریز وجه فایل نمایید.

 

دانلود با موضوع : پاورپوینت , زیست دهم تجربی , فصل سوم , گفتاریکم , (سازو کار دستگاه تنفس در انسان ) – عمومی و آزاد

عنوان: پاورپوینت زیست دهم تجربی فصل سوم گفتاریکم (سازو کار دستگاه تنفس در انسان )

دسته بندی: عمومی و آزاد

نشان شده با : پاورپوینت , زیست دهم تجربی , فصل سوم , گفتاریکم , (سازو کار دستگاه تنفس در انسان )

برای دانلود در کادر آبی رنگ کلیک نمایید و پس از انتقال به صفحه خرید اقدام به واریز وجه فایل نمایید.

 

دانلود با موضوع : پاورپوینت , زیست دهم تجربی , فصل سوم , گفتاردوم , (تهویه ششی ) – عمومی و آزاد

عنوان: پاورپوینت زیست دهم تجربی فصل سوم گفتاردوم (تهویه ششی )

دسته بندی: عمومی و آزاد

نشان شده با : پاورپوینت , زیست دهم تجربی , فصل سوم , گفتاردوم , (تهویه ششی )


پاورپوینتی زیبا و جذاب در ۳۱ اسلاید قابل ویرایش و کامل …

برای دانلود در کادر آبی رنگ کلیک نمایید و پس از انتقال به صفحه خرید اقدام به واریز وجه فایل نمایید.

 

دانلود با موضوع : پاورپوینت , زیست دهم تجربی , فصل سوم , گفتارسوم , (تنوع تبادلات گازی ) – عمومی و آزاد

عنوان: پاورپوینت زیست دهم تجربی فصل سوم گفتارسوم (تنوع تبادلات گازی )

دسته بندی: عمومی و آزاد

نشان شده با : پاورپوینت , زیست دهم تجربی , فصل سوم , گفتارسوم , (تنوع تبادلات گازی )


پاورپوینتی زیبا و جذاب در ۱۲ اسلاید قابل ویرایش و کامل …

برای دانلود در کادر آبی رنگ کلیک نمایید و پس از انتقال به صفحه خرید اقدام به واریز وجه فایل نمایید.

 

دانلود با موضوع : پاورپوینت , زیست دهم تجربی , فصل چهارم , گفتاریکم , (قلب ) – عمومی و آزاد

عنوان: پاورپوینت زیست دهم تجربی فصل چهارم گفتاریکم (قلب )

دسته بندی: عمومی و آزاد

نشان شده با : پاورپوینت , زیست دهم تجربی , فصل چهارم , گفتاریکم , (قلب )


پاورپوینتی زیبا و جذاب در ۳۸ اسلاید قابل ویرایش و کامل …

برای دانلود در کادر آبی رنگ کلیک نمایید و پس از انتقال به صفحه خرید اقدام به واریز وجه فایل نمایید.

 

دانلود با موضوع : پاورپوینت , زیست دهم تجربی , فصل چهارم , گفتار دوم , (رگهای خونی ) – عمومی و آزاد

عنوان: پاورپوینت زیست دهم تجربی فصل چهارم گفتار دوم (رگهای خونی )

دسته بندی: عمومی و آزاد

نشان شده با : پاورپوینت , زیست دهم تجربی , فصل چهارم , گفتار دوم , (رگهای خونی )


پاورپوینتی زیبا و جذاب در ۴۰ اسلاید قابل ویرایش و کامل …

برای دانلود در کادر آبی رنگ کلیک نمایید و پس از انتقال به صفحه خرید اقدام به واریز وجه فایل نمایید.

 

دانلود با موضوع : پاورپوینت , زیست دهم تجربی , فصل چهارم , گفتار سوم , ( خون ) – عمومی و آزاد

عنوان: پاورپوینت زیست دهم تجربی فصل چهارم گفتار سوم ( خون )

دسته بندی: عمومی و آزاد

نشان شده با : پاورپوینت , زیست دهم تجربی , فصل چهارم , گفتار سوم , ( خون )


پاورپوینتی زیبا و جذاب در ۲۴ اسلاید قابل  ویرایش و کامل …

برای دانلود در کادر آبی رنگ کلیک نمایید و پس از انتقال به صفحه خرید اقدام به واریز وجه فایل نمایید.

 

دانلود با موضوع : پاورپوینت , زیست دهم تجربی , فصل چهارم , گفتار چهارم , ( تنوع گردش مواد در جانداران ) – عمومی و آزاد

عنوان: پاورپوینت زیست دهم تجربی فصل چهارم گفتار چهارم ( تنوع گردش مواد در جانداران )

دسته بندی: عمومی و آزاد

نشان شده با : پاورپوینت , زیست دهم تجربی , فصل چهارم , گفتار چهارم , ( تنوع گردش مواد در جانداران )

برای دانلود در کادر آبی رنگ کلیک نمایید و پس از انتقال به صفحه خرید اقدام به واریز وجه فایل نمایید.

 

دانلود با موضوع : پاورپوینت , زیست دهم تجربی , فصل پنجم , گفتار سوم , ( تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران ) – عمومی و آزاد

عنوان: پاورپوینت زیست دهم تجربی فصل پنجم گفتار سوم ( تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران )

دسته بندی: عمومی و آزاد

نشان شده با : پاورپوینت , زیست دهم تجربی , فصل پنجم , گفتار سوم , ( تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران )

برای دانلود در کادر آبی رنگ کلیک نمایید و پس از انتقال به صفحه خرید اقدام به واریز وجه فایل نمایید.