عنوان فایل : بررسی رابطه سیلاب های دوره گرم سال با پارامترهای اقلیمی در حوضه ماسوله رودخان…..

به منظور دانلود کردن فایل بررسی رابطه سیلاب های دوره گرم سال با پارامترهای اقلیمی در حوضه ماسوله رودخان….. لطفا در کادر پایین بر روی دریافت فایل کلیک نمایید. همچنین برای دریافت مطالب مرتبط با موضوع بروی مطالب مرتبط کلیک نمایید. با تشکر از خرید شما از سایت محقق فایل 

بررسی رابطه سیلاب های دوره گرم سال با پارامترهای اقلیمی در حوضه ماسوله رودخان.....

بررسی رابطه سیلاب های دوره گرم سال با پارامترهای اقلیمی در حوضه ماسوله رودخان…..

 فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده….۱
فصل اول:کلیات تحقیق…۲
۱-۱- مقدمه…۳
۱-۲ بیان مسئله وضرورت انجام تحقیق…۴
۱-۳- پرسش اصلی تحقیق..۵
۱-۴-فرضیه تحقیق ………………………….. ۵
۱-۵-اهداف تحقیق…………………………… ۵
۱-۶- محدودیت های تحقیق ……………………. ۵
فصل دوم:ادبیات تحقیق………………………. ۶
۲-۱- سیلاب چیست …………………………… ۷
۲-۲انواع سیل …………………………….. ۷
۲-۳علل وقوع سیل ………………………….. ۸
۲-۴عوامل مؤثر بر قدرت تخریب سیل …………… ۱۰
۲-۵- عوامل مؤثربرروز یا…

 

عنوان فایل : بررسی رابطه بین پراکندگی جغرافیایی بیماری ام اس و عناصر اقلیمی دراستان گیلان …..

به منظور دانلود کردن فایل بررسی رابطه بین پراکندگی جغرافیایی بیماری ام اس و عناصر اقلیمی دراستان گیلان ….. لطفا در کادر پایین بر روی دریافت فایل کلیک نمایید. همچنین برای دریافت مطالب مرتبط با موضوع بروی مطالب مرتبط کلیک نمایید. با تشکر از خرید شما از سایت محقق فایل 

بررسی رابطه بین پراکندگی جغرافیایی بیماری ام اس و عناصر اقلیمی دراستان گیلان .....

بررسی رابطه بین پراکندگی جغرافیایی بیماری ام اس و عناصر اقلیمی دراستان گیلان …..

  فهرست مطالب
عنوان صفحه
  چکیده..۱
مقدمه…۲
فصل اول – کلیات تحقيق
۱-۱٫ بيان مسئله…۴
۱-۲٫ پرسش اصلي تحقيق(مسائله تحقيق)….۵
۱-۳٫ اهداف تحقيق… ۵
۱-۴٫ فرضيه.. ۵
۱-۵٫ هدف كاربردي …۵
۱-۶٫ جنبه نوآوري…………………………. ۵
۱-۷٫ نوع روش تحقيق……………………….. ۶
۱-۷-۱٫ روش گردآوري اطلاعات…………………. ۶
۱-۷-۲٫ ابزار گردآوري اطلاعات……………….. ۶
۱-۷-۳٫ روش تجزيه و تحليل اطلاعات……………. ۶
۱-۸٫ محدودیت ها و موانع تحقیق……………… ۶
۱-۹٫ روش انجام تحقیق……………………… ۷
فصل دوم -…

 

عنوان فایل : بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری ( مطالعه موردی شهر شاهرود)…..

به منظور دانلود کردن فایل بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری ( مطالعه موردی شهر شاهرود)….. لطفا در کادر پایین بر روی دریافت فایل کلیک نمایید. همچنین برای دریافت مطالب مرتبط با موضوع بروی مطالب مرتبط کلیک نمایید. با تشکر از خرید شما از سایت محقق فایل 

بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری ( مطالعه موردی شهر شاهرود).....

بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری ( مطالعه موردی شهر شاهرود)…..

 فهرست مطالب
 فهرست مطالب ..صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه .. ۲
۲-۱- بیان مساله تحقیق .. ۳
۳-۱- اهمیت وضرورت تحقیق .. ۵
۴-۱- فرضيات تحقیق … ۶
۵-۱- اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. ۷
۶-۱- متغیرها …………………………………………………………………………………………………………………….. ۸
۷-۱- پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. ۹
۸-۱- روش تحقیق و مراحل آن…

 

عنوان فایل : بررسی و ارزیابی الگوریتم‌های مونت‌کارلو و شبکه‌های عصبی برای پیش‌بینی آلودگی هوا در محیط یک سیستم اطلاعات مکانی زمانمند….

به منظور دانلود کردن فایل بررسی و ارزیابی الگوریتم‌های مونت‌کارلو و شبکه‌های عصبی برای پیش‌بینی آلودگی هوا در محیط یک سیستم اطلاعات مکانی زمانمند…. لطفا در کادر پایین بر روی دریافت فایل کلیک نمایید. همچنین برای دریافت مطالب مرتبط با موضوع بروی مطالب مرتبط کلیک نمایید. با تشکر از خرید شما از سایت محقق فایل 

بررسی و ارزیابی الگوریتم‌های مونت‌کارلو و شبکه‌های عصبی برای پیش‌بینی آلودگی هوا در محیط یک سیستم اطلاعات مکانی زمانمند....

بررسی و ارزیابی الگوریتم‌های مونت‌کارلو و شبکه‌های عصبی برای پیش‌بینی آلودگی هوا در محیط یک سیستم اطلاعات مکانی زمانمند….

چكيده
ضرورت داشتنمحیط سالم و بالا بردن سطح سلامت جامعه، نیاز به داشتن برنامه ریزی صحیح جهت کاهش منابع تولید آلاینده‌های هوا و نیز پیش‌بینی این آلاینده‌ها برای جلوگیری از اثرات مضر آن را اجتناب ناپذیر می‌نماید. پیش‌بینی آلاینده‌ها می‌تواند در مدیریت و کنترل آلودگی هوا مفید واقع شود. در این تحقیق، آلایندۀ O3 بدلیل اثرات مضر آن‌ بر سلامتی انسان و نیز آلایندۀCO بدلیلاستفادهازخودروهاي غيراستاندارد و…

 

عنوان فایل : بررسی سنجش كيفيت زندگي در مناطق شهري (مطالعه موردی: منطقه پنج شهر کرج)….

به منظور دانلود کردن فایل بررسی سنجش كيفيت زندگي در مناطق شهري (مطالعه موردی: منطقه پنج شهر کرج)…. لطفا در کادر پایین بر روی دریافت فایل کلیک نمایید. همچنین برای دریافت مطالب مرتبط با موضوع بروی مطالب مرتبط کلیک نمایید. با تشکر از خرید شما از سایت محقق فایل 

بررسی سنجش كيفيت زندگي در مناطق شهري  (مطالعه موردی: منطقه پنج شهر کرج)....

بررسی سنجش كيفيت زندگي در مناطق شهري (مطالعه موردی: منطقه پنج شهر کرج)….

  چکیده:
كيفيتزندگيشهرييكيازمهمترينحوزههايمطالعاتشهريدركشورهايمختلفاست . اينمهمبهدليل
اهميتروزافزونمطالعاتكيفيتزندگيدرپايشسياستهايعموميونقشآنبهعنوانابزاريكارآمددرمديريتوبرنامهريزيشهرياست.نواحی شهری مراکز اصلي رشد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در هر کشوری هستند و خود را به عنوان جذاب ترین نقاط برای ایجاد ثروت، کار، خلاقیت و نوآوری اثبات کرده اند. اما در عین حال، این نواحی با چالش های مهمي نیز در زمينه هاي تخريب فیزیکی و محیطی،…

 

عنوان فایل : بررسی روند توسعه فضایی کالبدی شهر بندر کیاشهر در دو دهه اخیر…..

به منظور دانلود کردن فایل بررسی روند توسعه فضایی کالبدی شهر بندر کیاشهر در دو دهه اخیر….. لطفا در کادر پایین بر روی دریافت فایل کلیک نمایید. همچنین برای دریافت مطالب مرتبط با موضوع بروی مطالب مرتبط کلیک نمایید. با تشکر از خرید شما از سایت محقق فایل 

بررسی روند توسعه فضایی کالبدی شهر بندر کیاشهر در دو دهه اخیر.....

بررسی روند توسعه فضایی کالبدی شهر بندر کیاشهر در دو دهه اخیر…..

 فهرست مطالب
 عنوان صفحه
Contents
فصل اول:كليات طرح تحقيق
۱-۱- بیان مسئله۲
۱-۲-سوالات تحقیق۴
۳-۱-اهداف تحقیق۴
۱-۴-اهمیت وانگیزه تحقیق – ضرورت تحقیق۴
۱-۵-فرضیه تحقیق۴
۱-۶- روش و ابزار تحقیق۵
۱-۶-۱- جامعه آماری۵
۱-۷-محدوده مورد مطالعه ومقطع زمانی :۵
۱-۸- جامعه آماری تحقیق:۸
۱-۹- مفاهیم و واژه های تحقیق۸
۱-۹-۱- توسعه۸
۱-۹-۲-توسعه فیزیکی۹
۱-۹-۳-توسعه کالبدی۹
۱-۹-۴-مفهوم شهر۹
فصل دوم:مباني نظري تحقيق
۲-۱-مبانی نظری تحقیق۱۲
۲-۱-۱-نظریات موجود در ارتباط باشکل گیری وگسترش…

 

عنوان فایل : برنامه ريزي به منظور توانمندسازي وساماندهي سكونتگاهاي غيررسمي….

به منظور دانلود کردن فایل برنامه ريزي به منظور توانمندسازي وساماندهي سكونتگاهاي غيررسمي…. لطفا در کادر پایین بر روی دریافت فایل کلیک نمایید. همچنین برای دریافت مطالب مرتبط با موضوع بروی مطالب مرتبط کلیک نمایید. با تشکر از خرید شما از سایت محقق فایل 

برنامه ريزي به منظور توانمندسازي وساماندهي سكونتگاهاي غيررسمي....

برنامه ريزي به منظور توانمندسازي وساماندهي سكونتگاهاي غيررسمي….

 فهرست مطالب
چـكيده…..ض
فصل اول :
طرح تحقيق. ۱
مقدمه.. ۲
۱-۱- طرح مسأله و ضرورت تحقيق.. ۲
۱-۲- فرضيات تحقيق.. ۴
۱-۳- اهداف تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي): ۴
۱-۴- ادبيات موضوعي.. ۵
۱-۵- روش تحقيق.. ۸
۱-۶- روش گردآوري اطلاعات.. ۹
۱-۶-۱- روش اسنادي (کتابخانهاي).. ۹
۱-۶-۲- روش عمليات ميداني.. ۹
۱-۶-۳- روش پرسشنامه.. ۱۰
۱-۷- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):.. ۱۰
۱-۸- مشکلات تحقيق.. ۱۳
فصل دوم :
مفاهيم، تعاريف و چارچوب نظري…..

 

عنوان فایل : بررسی تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی مطالعه موردی: روستاهای شهرستان لنگرود….

به منظور دانلود کردن فایل بررسی تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی مطالعه موردی: روستاهای شهرستان لنگرود…. لطفا در کادر پایین بر روی دریافت فایل کلیک نمایید. همچنین برای دریافت مطالب مرتبط با موضوع بروی مطالب مرتبط کلیک نمایید. با تشکر از خرید شما از سایت محقق فایل 

بررسی تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی مطالعه موردی: روستاهای شهرستان لنگرود....

بررسی تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی مطالعه موردی: روستاهای شهرستان لنگرود….

 فهرست مطالب
فصل اول:طرح تحقیق
پیشگفتار…۲
۱ ـ ۱ ـ طرح مسأله۳
۱ ـ ۲ ـ ضرورت تحقیق۵
۱ ـ ۳ ـ پیشینه تحقیق۶
۱ ـ ۴ ـ اهداف تحقیق۸
۱ ـ ۵ ـ فرضیه های تحقیق۹
۱ ـ ۶ ـ روش شناسی تحقیق۹
۱ ـ ۷ـ روش تحقیق۹
۱ ـ ۸ ـ روش ها و ابزار گردآوری اطلاعات۹
۱ـ ۸ ـ ۱ـ روش کتابخانه ای۹
۱ ـ ۸ ـ ۲ـ روش میدانی۹
۱ ـ ۸ ـ ۲ ـ۱ پرسشنامه۱۰
۱ ـ ۸ ـ ۲ ـ ۲ـ مصاحبه۱۰
۱ ـ ۸ ـ ۲ ـ ۳ ـ مشاهده۱۰
۱ـ ۹ ـ شاخص های تحقیق۱۰
۱ـ ۱۰ ـ متغیرهای تحقیق۱۱
۱ ـ ۱۰ ـ ۱ ـ متغیر مستقل۱۱
۱ـ ۱۰ ـ۲ـ متغیر وابسته۱۱
۱ـ ۱۱ ـ جامعه آماری۱۱
۱ ـ ۱۲ ـ روش…

 

عنوان فایل : برنامه ریزی استراتژیک جهت ساماندهی بافت فرسوده محله گل کوب در شیراز….

به منظور دانلود کردن فایل برنامه ریزی استراتژیک جهت ساماندهی بافت فرسوده محله گل کوب در شیراز…. لطفا در کادر پایین بر روی دریافت فایل کلیک نمایید. همچنین برای دریافت مطالب مرتبط با موضوع بروی مطالب مرتبط کلیک نمایید. با تشکر از خرید شما از سایت محقق فایل 

برنامه ریزی استراتژیک جهت ساماندهی بافت فرسوده محله گل کوب در شیراز....

برنامه ریزی استراتژیک جهت ساماندهی بافت فرسوده محله گل کوب در شیراز….

فهرست مطالب
صفحه عنوان
چکیده.. ۱
پیشگفتار…۳
فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱مقدمه….۴
۱-۲بیان مساله…. ۵
۱-۳برنامه ریزی استراتژیک…۷
۱-۴اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹
۱-۵سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹
۱-۶فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹
۱-۷روش…

 

عنوان فایل : بررسی تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفیدرود…..

به منظور دانلود کردن فایل بررسی تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفیدرود….. لطفا در کادر پایین بر روی دریافت فایل کلیک نمایید. همچنین برای دریافت مطالب مرتبط با موضوع بروی مطالب مرتبط کلیک نمایید. با تشکر از خرید شما از سایت محقق فایل 

بررسی تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفیدرود.....

بررسی تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفیدرود…..

فهرست مطالب
عنوان صفحه
 چکیده۱
مقدمه۲
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- بیان مسئله۵
۱-۲- سوالات تحقیق۶
۱-۳- اهداف تحقیق۷
۱-۴- فرضیه های تحقیق۷
۱-۵-مراحل تحقیق۷
۱-۵-۱- نوع روش تحقیق۷
۱-۵-۲- روش گردآوری اطلاعات۷
۱-۵-۳- ابزار گردآوری اطلاعات۷
۱-۵-۴- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات۷
۱-۶- جامعه آماری۸
۱-۷- مقطع زمانی۸
۱-۸- قلمرو تحقیق۸
۱-۹- محدودیت تحقیق۸
۱-۱۰- پیشینه تحقیق۸
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
۲-۱- فرآیند بارش۱۶
۲-۲- تحریک مصنوعی برای ایجاد بارش۱۷
فصل سوم: ویژگیهای جغرافیایی
۳-۱-…