دانلود با موضوع : ,پاورپوینت, مدیریت نگهداری فرودگاه, مدیریت نگهداری وتعمیرروسازی های فرودگاه, مدیریت روسازی های فرودگاه, – فنی و مهندسی

عنوان: پاورپوینت مدیریت نگهداری وتعمیرروسازی های فرودگاه

دسته بندی: فنی و مهندسی

نشان شده با : ,پاورپوینت, مدیریت نگهداری فرودگاه, مدیریت نگهداری وتعمیرروسازی های فرودگاه, مدیریت روسازی های فرودگاه,


مدیریت نگهداری وتعمیرروسازیهای فرودگاه Airport Runways, Taxiways, Aprons and Other Pavements Maintenance Management چکیده امروزه ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻮﻓﻖ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺑـﺎ ﭼـﺎﻟﺶﻫـﺎﻱ ﻣﺘﻌـﺪﺩﻱ ﻣﻮﺍﺟـﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر حتم ﮔﺬﺭ ﺍﺯ ﭼﻨـﻴﻦ ﺷـﺮﺍﻳﻄﻲ ﻧﻤـﻲ ﺗﻮﺍﻧـﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﺯ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻣﻴﺴﺮ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭ ﺗﺤﻮﻻﺕ، ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺑﺎﺭﺯ ﺍﻳـﻦ ﺯﻣـﺎﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ با نظربه اینکه ﯾﮑﯽاز ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ و ﺿﺮوری ﮐﻪ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ، ﻧﺤﻮه ﺳﺮوﯾﺲ، ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت، دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ، ﺗﺠﻬﯿﺰات ،اماکن ،محوطه ها و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﯽ از  داراﯾﯽ ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺻﺤﯿﺢ ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه ﺑﺎ روﺷﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺮ روی ﺑﻬﺮه وری، ﮐﯿﻔﯿﺖ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن، ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی و ﺳﻮدآوری اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬاردوﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺳﺒﺐ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ، اﺳﺘﻬﻼک ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ آﻧﻬﺎ، از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدن ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ،ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دراراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و زﯾﺎﻧﻬﺎی ﻫﻨﮕﻔﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾد . واژه های کلیدی: -MANAGEM …

برای دانلود در کادر آبی رنگ کلیک نمایید و پس از انتقال به صفحه خرید اقدام به واریز وجه فایل نمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید