دانلود با موضوع : ,پاورپوینت, تعمیر ونگهداری مراکز درمانی وبیمارستانی,پاورپوینت تعمیر ونگهداری مراکز درمانی وبیمارستانی,پاورپوینت تعمیر و نگهداری ساختمان ,? – فنی و مهندسی

عنوان: پاورپوینت تعمیر ونگهداری مراکز درمانی وبیمارستانی

دسته بندی: فنی و مهندسی

نشان شده با : ,پاورپوینت, تعمیر ونگهداری مراکز درمانی وبیمارستانی,پاورپوینت تعمیر ونگهداری مراکز درمانی وبیمارستانی,پاورپوینت تعمیر و نگهداری ساختمان ,?


درس:مدیریت ونگهداری پروژه های عمرانی رشته :کارشناسی ارشد مدیریت ساخت     مقدمه باتوجه به اهمیت نقش انکار ناپذیربیمارستان ها ومراکز درمانی درحالت های عمومی وبه ویژه وضیعت اضطراری نظیر زلزله،سیل وطوفان جهت خدمات رسانی به آسیب دیدگان ازیک طرف وشرایط بیمارستا های موجود کشور ازنظر قدمت وعدم نگهداری مناسب از طرف دیگر ،وهمچنین کسری مشهود تخت های بیمارستانی تارسیدن خدمات اولیه پزشکی به شرایط نرمال جهت متقاضیان حساسیت امرتعمیر ونگهداری بیمارستانها را درایران دوچندان می کند.زیرا: ۱- درمقطعی که آمارها نشان از فاصله بین انداکس تخت های بیمارستانی در ایران باسایر کشورها رامی دهد.درسطح فعلی خدمات پزشکی دچارکمبودحداقل ۱۰۰،۰۰۰تخت بیمارستانی هستیم. ۲- فرسودگی تخت های بیمارستانی موجود در ایران حدود۵۰درصداست. ۳- باقیمانده ظرفیت بیمارستانی به هیچ عنوان کفایت ارائه خدمات پزشکی درمواقع عادی وخصوصاًدرزمان بحران را نمی نماید. لذا ضروری است مدیران ارشد ومقامات مسئول بحث بروزرسانی بیمارستانهای موجود وساخت وتوسعه مراکز درمانی را با جدیت بیشتری تازمان تحقق دنبال نمایند.   فصل ا …

برای دانلود در کادر آبی رنگ کلیک نمایید و پس از انتقال به صفحه خرید اقدام به واریز وجه فایل نمایید.

 

More from my site

دیدگاهتان را بنویسید